خانه اخبارزندانیان محمد نظری جهت معاینه به بیمارستان منتقل و سپس به زندان بازگردانده شد