خانه اخبارزندانیان نامه سرگشاده محمد نظری به رئیس قوه قضائیه: “زندانیان سیاسی قربانی قانونی بی‌قانونی”