خانه بانک اطلاعات زندانیان سیاسیزندانیان سیاسی محمد نظری – زندان مرکزی ارومیه