خانه اخبارزندانیان نگهداری یک زندانی سیاسی کُرد تبعه ترکیه در بند مربوط به جرائم خطرناک زندان مرکزی ارومیه