خانه اخباراعدامها کمال حسن رمضان به زندان مرکزی ارومیه بازگرداننده شد