خانه اخبارحقوقحقوق کارگری صدور حکم قطعی ۶ فعال کارگری کُرد در دادگاه تجدید نظر سنندج