خانه اخبارحقوقحقوق کارگری صدور حکم حبس برای ۶ فعال کارگری کُرد