خانه اخبارکولبران یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی سردشت زخمی شد