خانه اخبارزندانیان مامورین زندان اورمیه خانواده‌ی کامران درویشی را مورد ضرب و شتم قرار دادند