خانه اخبارزندانیان مشاهده‌ سوسک در غذای زندانیان زندان ارومیه؛ ۵ هزار زندانی از تحویل غذا خودداری کردند