خانه بازداشت شهروندان کامران ساختمانگر به زندان مرکزی سنندج منتقل شد