خانه اخبارمحیط زیست تخریب و آتش سوزی در کوهستان شاهو به دنبال برگزاری رزمایش محرم در کرمانشاه