خانه اخبارزندانیان یک زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زد