خانه بازداشت شهروندان یک شهروند سنندجی توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد