خانه اخبارکولبران زخمی شدن یک کولبر و خطر معلولیت یک کولبر دیگر در سردشت