خانه اخبارکولبران کشته شدن یک کولبر در اثر تیراندازی نیروهای نظامی در پیرانشهر