خانه اخبارآزادیآزادی بیان آزادی علی سعیدی با سپردن وثیقه از زندان ارومیه