خانه اخبارآزادیآزادی بیان با تعیین قرار وثیقه‌های سنگین برای چهار فعال کُرد: دو نفر آزاد و دو نفر به زندان کامیاران منتقل شدند