خانه اخبار انتقال کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به مکانی نامعلوم