خانه اخبارزندانیان تخرب و ضبط وسایل شخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه، اعتراض و اعتصاب این زندانیان را در پی داشت