خانه بازداشت شهروندان بازداشت خشونت آمیز یک فعال کارگری در سنندج / بستری شدن همزمان مادر وی در بیمارستان