خانه اخبارکولبران تداوم کشتار سیستماتیک کولبران: طی مرداد ماه پنج کولبر و کاسبکار مرزی کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند