خانه بازداشت شهروندان انتقال سه شهروند بازداشتی کُرد به زندان مرکزی ارومیه