خانه اخبارآزادیآزادی بیان بازداشت اکبر گویلی در سنندج / آغاز اعتصاب این فعال مدنی