خانه بازداشت شهروندان صابر کمانی از بازداشتگاه سپاه پاسداران به زندان ارومیه منتقل شد