خانه بازداشت شهروندان آزادی عادل سالم فرد با سپردن وثیقه از زندان ارومیه