خانه بازداشت شهروندان بازداشت یک کارگر کُرد در دیواندره