خانه اخبارآزادیآزادی بیان بخشی از لایحه دفاعی ارایه شده به دادگاه – محمد مقیمی، وکیل دادگستری