خانه اخبارآزادیآزادی مذهب نامه سرگشاده فرهاد سلیمی، زندانی اهل سنت کُرد محکوم به اعدام به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه