خانه اخبارکولبران زخمی شدن دو کولبر کُرد در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران