خانه بازداشت شهروندان انتقال یک شهروند بازداشتی کُرد به زندان مرکزی ارومیه