خانه اخبارزندانیان یک زندانی سیاسی دیگر کُرد در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد