خانه بازداشت شهروندان بازداشت هفت شهروند كُرد در شهرهاى مختلف