خانه اخبار يك کاسبکار كُرد با تیراندازی نیروهای انتظامی در اهواز کشته شد