خانه اخبارآزادیآزادی بیان ده سال حبس به دلیل سابقه عضویت در یک حزب اپوزیسیون کُرد