خانه اخباراعدامها اعدام سه زندانی در میناب؛ یکی از زندانیان در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته است