خانه اخبارزندانیان آزادی تورج اسماعیلی، زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه