خانه اخبارزندانیان ضبط و تخریب گسترده وسایل شخصی زندانیان سیاسی و مذهبی زندان مركزي اروميه