خانه اخبارشکنجه شکنجه یک کولبر توسط نیروهای هنگ مرزی در هورامان