خانه بازداشت شهروندان نگرانی در خصوص سرنوشت حسین کمانگر، فعال بازداشت شده کُرد