خانه اخبارزندانیان بی‌خبری مطلق از سرنوشت عصمت سلحشور، زندانی سیاسی کُرد