خانه اخبارقربانیان انفجار مین گزارشی از وضعيت کولبران طی هفته گذشته: قطع پای یک کولبر و زخمی شدن سه کولبر دیگر