خانه اخبارآزادیآزادی بیان آزادی دو فعال کُرد با سپردن وثیقه‌های سنگین