خانه اخبارکولبران کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران مرزی؛ ۲ کشته و ۱۱ زخمی طي دو هفته گذشته