خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات صدور قرار وثیقه سنگین برای اسحاق روحی، کارگر کُرد