خانه اخبارکولبران ادامه کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد: قتل یک کاسبکار کُرد در اشنویه