خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات بى خبرى از وضعيت یاسر امینی آذر، معلم و فعال مذهبی کُرد