خانه اخبار انتقال زانیار دباغیان به زندان سنندج برای گذراندن یک سال حبس