خانه اخبارآزادیآزادی بیان حکم یک سال حبس تعزیری براى يكى از شركت كنندگان در اعتراضات سراسرى دى ماه در کرمانشاه