خانه اخبار بازداشت سارا زحمتکش، شهروند كُرد در پاوه